Fundacja InnoVa

Cele fundacji

inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych mających na celu  wytworzenie ludziom warunków równych szans rozwoju intelektualnego, społecznego, zawodowego i kulturalnego oraz zwiększenie spójności społecznej,

inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej mającej na celu rozwój pracowników i przedsiębiorstw, a w przypadku osób nieaktywnych zawodowo podjęcie przez nich zatrudnienia, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podwyższanie edukacyjnych kompetencji osób dorosłych oraz rozwój intelektualny społeczeństwa.

szeroko rozumiana działalność umożliwiająca osobom i rodzinom, a także ich otoczeniu środowiskowemu, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu uprawnień przysługujących fundacjom, ich zasobów i możliwości, w tym zwłaszcza poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego i rzeczowego (m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne jak również wsparcie materialne i finansowe)

kształcenie, ocena, pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku,

podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizacje i rozwój obszarów wiejskich,

propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz idei społeczeństwa informacyjnego,

promocja sportu oraz aktywnego i zdrowego trybu życia w społeczeństwie.

Projekty

Treść w przygotowaniu

Treść w przygotowaniu.

więcej

Treść w przygotowaniu

Treść w przygotowaniu.

więcej

Zespół

Partnerzy

Kontakt

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego